velikost písma: a a a

kontrast písma:    

Hledat

Půjčovní doba
Po --- 14.00 - 17.00
Út --- ---
St 7.30 - 9.00 13.00 - 18.00
Čt 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
7.30 - 9.00 13.00 - 16.00
So 8.30 - 11.00 ---
Městská knihovna v Kralovicích - Facebook

Současnost

Hlavní činností knihovny je poskytování služeb.

V oblasti výpůjčních služeb se v knihovně v Kralovicích a její pobočce Hradecku v roce 2015 zaregistrovalo 1039 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 51469 knih a časopisů. Výpůjční činnost i počet čtenářů se v posledních několika letech drží na stále stejné úrovni.

Další službou je veřejný internet. Naše knihovna i s pobočkou v Hradecku má pro veřejnost k dispozici celkem 4 počítače s přístupem na internet a dále nabízí v prostoru půjčovny možnost připojení přes wi-fi při použití vlastního notebooku. Veřejný internet zdarma využilo celkem 1355 návštěvníků.

V oblasti meziknihovních výpůjčních služeb bylo v MěK v Kralovicích v roce 2015 kladně vyřízeno 200 požadavků od čtenářů a 17 požadavků od jiných knihoven. Mírný pokles zájmu o tuto službu z řad našich čtenářů je způsoben tím, že často žádané dokumenty byly zakoupeny a zařazeny do vlastního fondu knihovny. MVS využívají hlavně studenti denního i dálkového studia vysokých škol nebo čtenáři se specifickými zájmy. Převážně se jedná o naučnou literaturu nebo učebnice.

Stále se rozšiřuje také poskytování elektronických služeb. Webové stránky knihovny shlédlo 9676 návštěvníků. Jejich návštěvnost neustále stoupá. Do elektronického katalogu z prostor knihovny i mimo knihovnu vstoupilo 3557 návštěvníků a do svého čtenářského konta 1351 čtenářů. Čtenáři tak mají možnost sami si prodlužovat výpůjčky nebo zadávat rezervace na požadované tituly. Další elektronickou službou pro registrované čtenáře knihovny je zasílání upomínek a předupomínek nebo oznámení o připravených rezervacích a objednaných MVS formou SMS zpráv nebo e-mailů. V roce 2015 si MěK v Kralovicích také zřídila svůj vlastní účet na facebooku, který rozšířil možnosti komunikace mezi knihovnou a veřejností.

K velkému nárůstu došlo v počtu kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. MěK v Kralovicích jich uspořádqala celkem 77 a zúčastnilo se jich celkem 2147 návštěvníků. Převážná většina těchto akcí byla určena žákům a studentům všech školských zařízení ve městě, se kterými knihovna úzce spolupracuje. V loňském roce založila z vlastní iniciativy Čtenářský klub, jehož členy se stalo 14 dětí z 2. a 3. tříd ZŠ v Kralovicích, které se scházejí každý týden v knihovně. Knihovna také aktivně spolupracuje se základní školou na projektu Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Na základě těchto aktivit zaměřených na děti mladšího školního věku došlo k nárůstu počtu dětských čtenářů do 15 let. Některé akce pro veřejnost uspořádala knihovna ve spolupráci se Spolkem Gryspek a tradičně proběhly jarní i podzimní kurzy trénování paměti pro pracující i pro důchodce, které si získaly velkou oblibu.

Do přírůstkového seznamu knihovny v Kralovicích bylo zapsáno celkem 2131 titulů. Z toho 1270 přírůstků tvořily nové knihy a audioknihy zakoupené do fondu městské knihovny. K dispozici měli čtenáři také 110 titulů časopisů.

V rámci průběžné aktualizace knihovního fondu bylo v roce 2015 vyřazeno a odepsáno 2171 knihovních jednotek. Jednalo se o opotřebované dokumenty, duplikáty nebo knihy ztracené čtenáři.

K 31.12.2015 eviduje Městská knihovna v Kralovicích 57 808 knihovních jednotek.

Městská knihovna v Kralovicích je od roku 2003 pověřená výkonem regionálních funkcí. V roce 2015 pokračovala v poskytování těchto služeb pro 20 obsluhovaných knihoven v regionu. Jedná se o 1 vlastní pobočku, 2 profesionální knihovny se 3 pobočkami a 14 knihoven s neprofesionálními pracovníky.

Na regionální funkce dostává pověřená knihovna v Kralovicích finanční prostředky formou dotace z Plzeňského kraje. Na rok 2015 to bylo 252 101,- Kč.

V rámci výkonu regionálních funkcí knihovna nakoupila a zpracovala 861 svazků knih do výměnného fondu, který je budován v pověřené knihovně v Kralovicích a slouží k tvorbě výměnných souborů pro obsluhované knihovny v regionu. Rozvezeno bylo 4663 knih v 70 výměnných souborech podle potřeby a požadavků obsluhovaných knihoven.

V oblasti metodiky proběhlo 33 metodických návštěv obsluhovaných knihoven nebo konzultací a 1 porada se seminářem pro knihovníky našeho regionu.

K 31.12.2015 eviduje Městská knihovna v Kralovicích 57 808 knihovních jednotek.

Za Městskou knihovnu v Kralovicích
Milena Václavíková


Městská knihovna v Kralovicích
Markova 2, 331 41 Kralovice
tel. kancelář: +420 373 300 290
tel. půjčovna: +420 373 300 291

copyright © 2010 Městská knihovna v Kralovicích
webdesign Vendys graphics
Prohlášení o přístupnosti
XHTML 1.0 Strict  CSS 2.0

Biblio Help Čtesyrád Celé Česko čte dětem Čítárny Rosteme s knihou Portál české literatury Souborný katalog ČR SKAT CBDB JIB i literatura