velikost písma: a a a

kontrast písma:    

Hledat

Půjčovní doba
Po --- 14.00 - 17.00
Út --- ---
St 7.30 - 9.00 13.00 - 18.00
Čt 8.00 - 12.00 14.00 - 17.00
7.30 - 9.00 13.00 - 16.00
So 8.30 - 11.00 ---
Městská knihovna v Kralovicích - Facebook

Knihovní řád Městské knihovny v Kralovicích

Obsah

I.
Základní ustanovení

 • Čl. 1 Právní zakotvení
 • Čl. 2 Poslání a činnost knihovny
 • Čl. 3 Veřejné a knihovnické služby

II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 • Čl. 4 Registrace uživatele
 • Čl. 5 Čtenářský průkaz
 • Čl. 6 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 • Čl. 7 Pokyny pro využívání výpočetní techniky a internetu

III.
Výpůjční řád

 • Čl. 8 Způsoby půjčování
 • Čl. 9 Rozhodování o půjčování
 • Čl. 10 Počet půjčených svazků
 • Čl. 11 Postupy při půjčování
 • Čl. 12 Výpůjční lhůty
 • Čl. 13 Vrácení vypůjčeného dokumentu
 • Čl. 14 Ručení za vypůjčené dokumenty
 • Čl. 15 Pravidla půjčování čteček elektronických knih
 • Čl. 16 Obecná ustanovení o půjčování
 • Čl. 17 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
 • Čl. 18 Meziknihovní služby
 • Čl. 19 Kopírovací služby

IV.
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 • Čl. 20 Ztráty a náhrady
 • Čl. 21 Zálohy a kauce
 • Čl. 22 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 • Čl. 23 Náhrada škod

V.
Závěrečná ustanovení

 • Čl. 24 Výjimky z Knihovního řádu
 • Čl. 25 Doplňky Knihovního řádu
 • Čl. 26 Účinnost Knihovního řádu

VI.
Přílohy Knihovního řádu

 • Čl. 27 Seznam příloh

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

 1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Kralovicích č. j. 1236/2002 ze dne 2. 8. 2002 podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon - dále jen KZ) vydává město Kralovice tento Knihovní řád (KŘ).
 2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím, a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.
 3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  1. vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
  2. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  3. zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
  4. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  5. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
  6. zákon č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  7. zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §12 KZ.
 2. Posláním knihovny je:
  1. Městská knihovna v Kralovicích je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a databázích knihovny.
  2. Knihovna poskytuje svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek, dále poskytuje uživatelům služby v návaznosti na knihovní fond. Veškerou svou činností propaguje poznatky ze všech oborů vědy, techniky, kultury a umění. Pomáhá zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:
  1. výpůjční služby:
   1. půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
   2. půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
  2. meziknihovní služby:
   1. meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
   2. mezinárodní meziknihovní služby,
  3. cirkulační a currentové služby,
  4. kopírovací služby pro veřejnost,
  5. informační služby:
   1. poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
   2. bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,
   3. lokačně-informační služba – zajišťování a informace o dostupnosti fondů,
   4. přístup do bází dat lokálních i na síti,
   5. bezplatný přístup k internetu pro veřejnost, možnost využití připojení k wi-fi síti registrovaným čtenářům s vlastním zařízením,
   6. konzultační služba,
  6. elektronické služby,
  7. propagační služby:
   1. pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,
   2. www stránky knihovny,
   3. pořádání besed, přednášek a podobných akcí pro veřejnost.
 2. Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 KZ bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, odst. 3 a 4 tamtéž.
 3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky za služby, sankční poplatky, apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údale o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených v databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb.
 4. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
 5. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovního fondu, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
  1. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,
  2. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  3. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
 6. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje uživatele:
   1. příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
   2. uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. veřejný internet, reprografické služby,
   3. služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný čtenářský průkaz, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanovenémk KŘ. Základní identifikační údaje knihovna ověřuje podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana České republiky, u zahraničního uživatele podle platného průkazu totožnosti,
   4. pokud se čtenář nebo zákonný zástupce čtenáře do 15 let nemůže prokázat dokladem o trvalém pobytu na uzemí České republiky, budou absenční služby poskytnuty v užším rozsahu, tj. pouze s nárokem na omezený počet výpůjček,
  2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): kontaktní adresa uživatele a další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail, apod.)
  3. osoba mladší 15 let je zaregistrována za přítomnosti svého zákonného zástupce po předložení vyplněné přihlášky. Při registraci osoby mladší 15 vyžaduje knihovna následující údaje: příjmení, jméno a datum narození registrované osoby, základní identifikační údaje, další kontaktní údaje a další možná spojení na zákonného zástupce registrované osoby.
  4. registrovaný uživatel je povinen hlásit knihovně každou změnu v osobních údajích a adrese svého bydliště, uživatel při dovršení 15 let kromě toho nahlašuje i obdržení občanského průkazu. Změny dokládá předložením platného průkazu totožnosti.
 7. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje služební: údaje o tzv. transakcích – uskutečněné objednávky, registrace výpůjček, jejich prolongace, odeslané upomínky,
  2. údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech, dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pokynů o zacházení s osobními daty čtenářů, které jsou přílohou KŘ.

Čl. 5 Čtenářský průkaz

 1. Čtenářský průkaz je dokladem registrovaného uživatele, je nepřenosný na jinou osobu a jeho majitel za něj nese odpovědnost. Při vstupu do knihovny je registrovaný čtenář povinen čtenářský průkaz předložit. V případě pochybností má pracovník knihovny právo požádat uživatele o prokázání totožnosti.
 2. Čtenářský průkaz osoby mladší 15 let slouží pouze dítěti. Jsou na něj poskytovány služby a dokumenty odpovídající věku dítěte, případně jeho školním potřebám.
 3. Uživatel ručí za veškeré pohledávky vzniklé knihovně v případě, že svůj čtenářský průkaz přenechá jiné osobě, a přebírá odpovědnost v případě jeho zneužití.
 4. Ztrátu čtenářského průkazu je uživatel povinen bezodkladně hlásit pracovníkům knihovny z důvodu zamezení zneužití ztraceného čtenářského průkazu jinou osobou.
 5. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu je uživatel povinen zaplatit manipulační poplatek.

Čl. 6 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkům knihovny.
 4. Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy nebo ohrožující bezpečnost, zdraví a další práva ostatních uživatelů a pracovníků knihovny.

Čl. 7 Pokyny pro využívání výpočetní techniky a práci s internetem

 1. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 2. Internet je přístupný veřejnosti ve výpůjčních hodinách knihovny.
 3. Práce s internetem je limitována dobou 30 minut. Nečeká-li další zájemce, je možné dobu prodloužit, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.
 4. Uživatelům není dovoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách, případně je přímo v rozporu s právním řádem.
 5. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
 6. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 7. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě a používat síť k šíření počítačových virů.
 8. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo na internetu. Takto získané informace slouží výhradně k osobní potřebě uživatele nebo k jeho studijním účelům.
 9. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 10. Provoz veřejného internetu v knihovně muže být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 11. Uživatel je povinen při zakončení práce na PC ukončit veškeré otevřené soubory.
 12. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
 13. případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k internetu ukončen.

III. Výpůjční řád

Čl. 8 Způsoby půjčování

 1. Uživateli se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání nebo objednání požadovaného dokumentu uživatelem.
 2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskuteční v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o změně některých zákonů – autorský zákon.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
  1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztáty nebo poškození,
  2. jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
  3. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické nebo pornografické literatury, apod.),
  4. jestliže byly vypůjčeny z českých nebo zahraničních knihoven, které stanovily prezenční půjčení jako podmínku.
 3. Unikátní a vzácné fondy, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

Čl. 10 Počet půjčených svazků

Počet vypůjčených svazků není omezen

Čl. 11 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel může požádat o objednání dokumentu telefonicky nebo e-mailem.
 3. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Uživatel si požadovaný dokument může také sám rezervovat prostřednictvím svého čtenářského konta v on-line katalogu.

Čl. 12 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je zpravidla jeden měsíc.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena u řádných výpůjček mimo budovu 2x o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

Čl. 13 Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky, podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 14 Ručení za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl. 15 Pravidla půjčování čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu i absenčnímu užití v prostorách knihovny. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky na výpůjčním potvrzení.
 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky.
 3. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 21 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení činí 5,- Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
 4. Čtečka je půjčována s nahraným souborem knih, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Uživatel smí přidávat další obsah. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář. Po vrácení čtečky je přidaný obsah smazán.
 5. Vypůjčenou čtečku vrací registrovaný uživatel osobně.
 6. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
 7. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
 8. Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením. V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky  je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící komponenty.
 9. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

Čl. 16 Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 17 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 2. Vrací-li uživatel výjimečně vypůjčený dokument poštou, za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.
 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (poplatek za upomínku).
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 18 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 19 Kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Kopírovací služby poskytuje knihovna pro čtenáře z fondů knihovny, anebo z dokumentů vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právníjmi předpisy.
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 5. Ve výpůjčních hodinách poskytuje knihovna kopírovací služby široké veřejnosti.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 20 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Knihovna může požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla).
 4. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 21 Zálohy a kauce

 1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu.
 2. Při půjčování dokumentu zahraničnímu uživateli mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

Čl. 22 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček – knihovna vrácení dokumentů půjčených mimo budovu vymáhá upomínkami. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách budou doklady k vymáhání finanční úhrady předány městu Kralovice.
 2. Ztráta průkazu uživatele – při ztrátě čtenářského průkazu v období jeho platnosti se za jeho znovuvystavení účtuje manipulační poplatek.
 3. Propadnutí kauce – nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce v plné výši propadá ve prospěch knihovny. Tím nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

Čl. 23 Náhrada škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník). Za škody způsobené na majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 24 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí pracovník knihovny

Čl. 25 Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí KŘ jsou i jeho případné doplňky

Čl. 26 Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

VI. Přílohy Knihovního řádu

Čl. 27 Seznam příloh:

 • Ceník placených služeb a poplatků knihovny
 • Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

V Kralovicích 10.11.2014


Městská knihovna v Kralovicích
Markova 2, 331 41 Kralovice
tel. kancelář: +420 373 300 290
tel. půjčovna: +420 373 300 291

copyright © 2010 Městská knihovna v Kralovicích
webdesign Vendys graphics
Prohlášení o přístupnosti
XHTML 1.0 Strict  CSS 2.0

Biblio Help Čtesyrád Celé Česko čte dětem Čítárny Rosteme s knihou Portál české literatury Souborný katalog ČR SKAT CBDB JIB i literatura